Odměna advokáta

Obecné informace

   Odměna za poskytování advokátních služeb je stanovena dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, odkazujícím na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.
   Před stanovením výše odměny je s klientem projednán konkrétní případ, navrhnut nejvhodnější postup v dané kauze a klient je informován o předpokládaném rozsahu poskytovaných služeb a výši odměny. Odměna je sjednána v závislosti na okolnostech konkrétního případu, zejména dle obtížnosti dané věci, její časové náročnosti a vzhledem k individuálním potřebám klienta.


Smluvní odměna

   Nejfrekventovanějším způsobem je sjednávání smluvní odměny hodinové, kdy v obvyklých případech činí odměna částku 1.500,-Kč za hodinu právní služby. Dále se lze s klientem dohodnout na smluvní odměně tarifní (stanovené dle počtu poskytnutých úkonů dle advokátního tarifu), podílové (určené procentem na výsledku věci), pevné (dané předem fixní částkou) anebo paušální (sjednávané s klienty při dlouhodobém zastoupením za zvýhodněných podmínek).
   Výše smluvní odměny je s klientem vždy dohodnuta před poskytnutím právních služeb.

Mimosmluvní odměna

   Není-li konkrétní výše odměny sjednána, řídí se platnou právní úpravou, a to vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem, v platném znění.

Společné zásady

   Advokátní kancelář je plátcem DPH, proto veškeré účtované částky se navyšují o tuto daň v zákonné výši.
   Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady a náhrady za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právní služby mimo sídlo advokátní kanceláře, soudní a správní poplatky, náklady na vypracování notářských zápisů, znaleckých posudků, předkladů, apod.).

Informace pro klienty – spotřebitele

   Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů je možno řešit spory mezi prodejci/ obchodníky/ podnikateli a zákazníky jako spotřebiteli mimosoudně, před nezávislým orgánem k řešení sporů.
   Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souvislosti s poskytováním právních služeb naší advokátní kanceláří je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: www.cak.cz <http://www.cak.cz/>.