Občanské právo

•  vypracovávání a posouzení veškerých druhů smluv dle občanského zákoníku (smluv kupních, nájemních, o dílo, o zápůjčce, zprostředkovatelských, apod.),
•  poskytování komplexní právní služby v oblasti vymáhání pohledávek,
•  uplatňování nároků z bezdůvodného obohacení a nároků na náhradu škody,
•  konzultace v oblasti dědického práva, vč. vypracování závětí a právního zastupování v dědickém řízení,
•  zajišťování právní služby pro spolky (založení spolků, příprava stanov jiných interních dokumentů, zajištění změny zápisů ve   veřejných rejstřících),
•  řešení pojistných událostí,
•  právní konzultace a vypracování dokumentů souvisejících s ochranou osobnosti a osobních údajů,
•  poskytování právního zastoupení při mimosoudních jednáních i v soudních nebo rozhodčích řízeních v civilních věcech (zahrnující především analýzu případu před zahájením sporu, snahu o smírné řešení a příp. přistoupení k vymáhání práva).

Smluvní právo

· vypracovávání smluv na míru pro podnikatelskou praxi, posouzení předložených návrhů, zastoupení při jednání o uzavření smluv (kupních, o dílo, o úvěru, zprostředkovatelských, o obchodním zastoupení, o obchodní spolupráci apod.),
· vypracování a právní posouzení obchodních podmínek, reklamačních řádů a vzorových smluv,
· právní konzultace a vypracování dokumentů souvisejících s ochranou osobních údajů (GDPR),
· právní zastoupení při uplatňování nároků ze smluv při mimosoudních jednáních i v soudních nebo rozhodčích řízeních v civilních věcech (zahrnující především analýzu případu před zahájením sporu, snahu o smírné řešení a příp. přistoupení k vymáhání práva).

Právo obchodních korporací

•  právní zastupování a příprava dokumentace potřebné při založení společností a družstev, při provádění jejich změn až po jejich příp. zrušení a likvidaci (vč. spolupráce s notáři při jednáních, které obligatorně vyžadují formu notářského zápisu, a při zápisech do obchodního rejstříku),
•  vypracování smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti (jednatelé, představenstvo, kontrolní komise),
•  právní konzultace a příprava dokumentů při převodu podílů v obchodních korporacích, koupi a prodeji obchodních korporací nebo jejich částí.

Nemovitosti a úschovy

· zajištění komplexního právního servisu souvisejícího s převody a užíváním nemovitostí (zejména vypracování smluv o rezervaci, kupních, o zřízení věcných břemen a práva stavby, o zástavním právu a dalších omezení nemovitostí, smluv darovacích), vč. zajištění zápisu změn v katastru nemovitostí,
· vypracování právních podkladů při rozdělení domu na jednotky, vybudování a úpravě jednotek (prohlášení vlastníka, smluv o výstavbě), vč. zajištění podkladů pro projednání se společenstvím vlastníků a věřiteli a vč. zápisu změn do katastru nemovitostí,
· zastupování před soudy ve sporech o určení vlastnického práva k nemovitostem,
· poskytování úschovy finančních prostředků s převodem nemovitostí,
· úschova je pro smluvní strany zárukou na řádné a včasné vyplacení kupní ceny, pro kupujícího nabízí jistotu, že kupní cena bude vyplacena poté, co bude zapsán jako vlastník do katastru nemovitostí anebo splněna jiná sjednaná podmínka, a pro prodávajícího, že kupní cena je složena třetí nezávislé osoby a že mu bude po splnění sjednaných podmínek vyplacena,
· finanční prostředky jsou uložené na zvláštním účtu úschov zřízeného bankou,
· advokát je ze zákona pojištěn.

Bytové právo

· právní služby v oblasti nájmů a podnájmů bytů a prostor sloužících k podnikání,
· komplexní právní služby pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva (příprava stanov, domovních řádů a dalších interních předpisů, zápisů z jednání orgánů, zajištění změny zápisů ve veřejných rejstřících),
· zajištění přípravy veškerých podkladů při rozdělení domu na jednotky (prohlášení vlastníka budovy, smluv o převodu jednotky a o zajištění správy, likvidace družstva, založení společenství vlastníků jednotek),
· vypracování smluv na převody bytů a družstevních podílů.

Rodinné právo

· konzultace ve věci úpravy společného jmění manželů (předmanželské smlouvy, zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů),
· zajištění veškerého právního servisu při rozvodu manželství (zejména jednání s protistranou za účelem dosažení dohody, příprava žalobních návrhů pro rozvod sporný i nesporný a dohod o vypořádání společného jmění manželů),
· poskytování právní služby při řešení úpravy poměrů k nezl. dětem (svěření dítěte do výlučné/střídavé péče, stanovení výživného, úprava styku) a uplatnění na výživné zl. dětí,
· zastupování v těchto věcech v případě soudního řízení.

Pracovní právo

· vypracování pracovněprávní dokumentů souvisejících se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru (pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti,  výpovědí, okamžitého zrušení pracovního poměru, pracovních řádů a další interních předpisů),
· právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance,
· uplatňování nároků a zastupování v soudních řízeních o nárocích dle zákoníku práce.

Trestní právo

· obhajoba klientů ve všech stádiích trestního řízení,
· zastupování poškozených při uplatňování náhrady škody v trestním řízení.

Insolvenční právo

· posouzení a sepis návrhu na zahájení insolvenčního řízení,
· vypracování přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení,
· právní zastupování v incidenčních sporech a v insolvenčním řízení.
Copyright © Mgr. Pavlína Plačková 2018. All right reserved.